Privatlivspolitik

Læs vores Privatlivspolitik her

5.1.2 Privatlivspolitik – Fyringsolie

Opdateret 19 februar 2021

Potentielle, nuværende og tidligere kunder hos YX Danmark A/S

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores forbrugere.

YX Truck, DKV-kort, YX Landbrug og YX Erhverv har sine egne privatlivspolitikker, som du kan finde her: YX Truck, DKV-kort, YX Erhverv og YX Lanbrug.

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte os

Den dataansvarlige virksomhed

YX Danmark A/S Buddingevej 195, 2860 Søborg CVR-nr.: 33807910

YX Danmark består af tre divisioner. YX Erhverv leverer forskellige olietyper og brændstoffer til dansk erhverv og transport. YX Landbrug er dedikeret til det danske landbrug. Og YX Fyringsolie leverer fyringsolie til danske husstande.

Denne privatlivspolitik vedrører de behandlinger af personoplysninger, som YX Fyringsolie foretager.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger:

Telefonnummer – YX Fyringsolie: 7010 9999

E-mail: yx@yx.dk

Hjemmeside: www.fyringsolie.dk

Vores behandlinger af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • købshistorik
 • betalingshistorik, betalingsoplysninger samt lønoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med kreditvurdering
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • IP-adresser
 • underskrifter på dokumenter fx købekortsaftaler, udlånsaftaler etc.

CPR-nummer

 • CPR-nummer i forbindelse med kreditvurdering og tilmelding til BetalingsService

Ajourføring af adresseoplysninger og abonnement på kreditoplysninger

 • Så længe du har et aktivt kundeforhold, holder vi dine adresseoplysninger ajour via abonnement på adresseændringer fra CPR-registeret
 • Hvis du har kredit eller et betalingskort vil vi via et abonnement hos et kreditoplysningsbureau løbende følge med i, om du bliver registreret som dårlig betaler.

Kilder

De behandlede personoplysninger indsamles primært direkte fra dig og kun i visse tilfælde fra eksterne parter. De eksterne parter er kreditoplysningsbureauer og samarbejdspartnere.

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold samt løbende samhandel
 • Markedsføring til nuværende og potentielle kunder
 • Kundetilfredshedsmåling hos eksisterende kunder

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • I forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger, køb, herunder bl.a. levering og betaling samt inddrivelse, er retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Når vi behandler og videregiver dit CPR-nummer i forbindelse med tilmelding til BetalingsService, er retsgrundlaget vores kontraktuelle forpligtelser og vores legitime interesser i at foretage tilmelding til BetalingService, jf. § 11, stk. 2, nr. 3 og nr. 4 i databeskyttelsesloven jf. artikel 6, stk. 1, litra b og f og artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen.
 • Når vi behandler og videregiver dit CPR-nummer i forbindelse med kreditvurdering og brug af et kreditoplysningsbureau, er retsgrundlaget vores legitime interesse i at yde kredit og dine interesser i at få kredit, jf. § 11, stk. 2, nr. 3 og 4 i databeskyttelsesloven, jf. artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringslovens kapitel 3 – 5, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Grundlaget for behandling af oplysninger fra vores TV-overvågning er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og TV-overvågningsloven.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at YX kan varetage kundeservice, markedsføringstiltag, ydelse af tjenester, som du har tilmeldt dig, f.eks. tørløbsservice mv.
 • Vi anvender personoplysninger til statistiske formål til brug for vores legitime interesser i at foretage risikovurderinger og forretningsudvikling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til én eller flere af følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger for ydelser og services
 • Skanol A/S til levering af ordrer
 • Advokater, Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af aftaler samt opslag i kreditoplysningsbureau
 • Betalingsservice og Leverandørservice i forbindelse med automatiske betalinger
 • Call-centrer i forbindelse med kundebetjening
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Vores databehandlere, heriblandt vores systemleverandører, på grundlag af databehandleraftaler
 • Forbrugsforeningen i forbindelse med administration af medlemskab
 • Drivkraft Danmark med henblik på videregivelse af BBR-data

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

For oplysninger omfattet af bogføringsloven følger YX Danmark A/S den 5-årige opbevaringspligt, der gælder efter bogføringsloven (løbende regnskabsår + 5 år).

Øvrige oplysninger gemmer vi i for at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, evt. reklamationssager og garantiforpligtelser i op til tre år fra ophøret af kundeforholdet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af rettighederne ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik, og du bedes henvende dig hos den division, som du er kunde hos.

Når du vil gøre brug af rettighederne, undersøger vi, om vi efter de i lovgivningen fastsatte regler kan imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse af data)

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, har du ret til at bede om at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

 • Ret til sletning

Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Hvis du mener, at personoplysninger om dig ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at personoplysninger om dig bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

 • Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, at dine interesser går forud for vores legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage elektroniske personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af samtykke eller kontrakt, i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed.

Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet ovenfor i forbindelse med artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. YX må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ret til at gøre indsigelse hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til det formål.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, fortrolige eller følsomme personoplysninger.